Souhlas

Pro zvýšení svých možností uspět v budoucnu u společnosti ZF Passive Safety Czech s.r.o., jako kandidát o pracovní místo, souhlasím se zpracováním mých osobních údajů tak, aby mi společnosti v budoucnu zasílala i jiné nabídky zaměstnání či jiné informace o možnosti pracovního uplatnění u této společnosti.

Tento souhlas je udělen v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, je udělen na dobu neurčitou, tj. dobu, kdy platí výše uvedený účel, a můžete ho kdykoli odvolat a své osobní údaje pro tuto firmu nenávratně smazat,  odešlete-li žádost o odvolání na e-mail katerina.hejdukova@zf.com. Pokud tak učiníte, dojde k nenávratnému smazání všech Vámi zaslaných údajů včetně všech doplňujících údajů osobního charakteru přidaných správcem, krom poznámek, které jsou výstupem a záznamem o průběhu výběrového řízení a neobsahují žádné osobní údaje.

Pro účely zpracování údajů firma plně respektuje platné právní předpisy týkající se zpracování osobních údajů. Správce o Vás může na základě výše uvedených zákonných důvodů zpracovávat i vlastní rozšířené údaje osobního i neosobního charakteru spojené s informacemi o průběhu a výstupech výběrového řízení.

Zpracováním Vašich osobních údajů Vám vzniká právo: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pro další informace o zpracování údajů společností ZF Passive Safety Czech s.r.o. včetně možných příjemců se obraťte na Kateřinu Hejdukovou, katerina.hejdukova@zf.com.

Děkujeme, Vaše ZF.